Skip to content

Mugi Hokka Honkaku Shochu Barley 25% ABV 750mL

Mugi Hokka Honkaku Shochu Barley 25% ABV 750mL